Oblast občanského práva

Oblast občanského práva

- závazkové právo (kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, nepojmenované smlouvy…) Příprava, připomínkování, sepisování a uzavírání smluv
- náhrady škody a závazky z bezdůvodného obohacení
- věcná práva (tj. vznik, převod či zánik věcných práva- tj. práva vlastnického, zástav, věcného břemene)
- dědické právo (sepsání závěti, dědické spory)
- majetkoprávní vypořádání společného jmění manželů

zpět